Privacystatement Doomijn - Doomijn | Kinderopvang

Privacystatement Doomijn

Doomijn past haar privacystatement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. Doomijn raadt u dan ook aan de Privacystatement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Doomijn er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Waarom verzamelt Doomijn persoonlijke gegevens van mij en mijn kind?

Het antwoord is heel eenvoudig; we gaan samen een overeenkomst aan zodat u gebruik kan maken van onze kinderopvang. We gebruiken en delen uw persoonlijke gegevens en die van uw kind binnen Doomijn om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden, zonder dat u steeds opnieuw gevraagd wordt naar deze gegevens.

Specifiek gebruiken we uw gegevens en die van uw kind om:
• U in te schrijven in onze administratie
• Een overeenkomst voor u op te stellen voor kinderopvang bij Doomijn
• Om u maandelijks een factuur te kunnen sturen
• U te kunnen bereiken voor het maken van een kennismakingsgesprek op locatie
• U te kunnen bereiken in het geval er tijdens de opvang van uw kind een situatie voordoet waarbij contact met u gewenst dan wel noodzakelijk is
• De ontwikkeling van uw kind vast te kunnen leggen in ons kindvolgsysteem
• Gerichte klanttevredenheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren (we gebruiken alleen uw emailadres)
• Nieuwsbrieven en andere berichten te verzenden vanuit de locatie dan wel de organisatie
• U toegang te geven tot het ouderportaal mijndoomijn
• Veilige en passende opvang te bieden aan alle kinderen

U kunt er zeker van zijn dat Doomijn de maatregelen genomen heeft die nodig zijn om uw gegevens zo optimaal  mogelijk te beschermen. Als u gebruik maakt van onze dienstverlening gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met de Privacystatement Doomijn.

Hoe komt Doomijn aan mijn gegevens?

We verzamelen informatie op volgende manieren:

 • Via de website wanneer u ervoor kiest u hier aan te melden voor opvang bij Doomijn
 • Telefonisch als u ervoor kiest ons te bellen voor aanmelding bij Doomijn of als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben naar aanleiding uw getoonde interesse in Doomijn
 • Via mail als wij u telefonisch niet kunnen bereiken of niet spreken op de locatie
 • Mondeling op de locatie
 • Via het ouderportaal mijndoomijn als u bijvoorbeeld noodnummers invult of een verhuizing doorgeeft
 • Automatisch als u onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens)
   

Welke gegevens verzamelt Doomijn waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door de gegevens die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd.  Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens en die van uw kind verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dit zijn echter wel de gegevens die wij nodig hebben voor het opmaken van de overeenkomst om gebruik te maken van de kinderopvang bij Doomijn. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te registreren voor de Belastingdienst.

De volgende persoonsgegevens leggen wij van u, als vader, moeder (of verzorgers) van het kind dat bij Doomijn opgevangen wordt, vast:

 • Volledige naam van vader, moeder of verzorger
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • IBAN-nummer (indien u kiest voor betaling met automatische incasso)
 • Indien van toepassing inkomensgegevens bij opvang op een peuterspeelzaal

Van uw kind registreren wij  de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Wel of niet ingeënt
 • Indien van toepassing medische gegevens zoals allergieën en medicijngebruik

Foto’s van uw kind(eren) worden alleen gebruikt als u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt u gevraagd tijdens het kennismakingsgesprek. Uw toestemming kunt u altijd weer intrekken. Zodra uw kind bij Doomijn opgevangen wordt, willen we graag van u weten wie wij moeten en kunnen bellen in een noodsituatie of voor overleg in voorkomende gevallen. Uiteraard bent u de eerste die wij proberen te bellen, maar het is ook mogelijk dat u iemand hiervoor opgeeft. Van deze personen wordt vastgelegd:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Relatie tot uw kind

Foto’s van uw kind(eren) worden alleen gebruikt als u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt u gevraagd tijdens het kennismakingsgesprek. Uw toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Op de groep van uw kind kunnen video-opnames gemaakt worden waarop uw kind te zien is. Deze beelden worden alléén gebruikt voor pedagogische ondersteuning op de groep van uw kind en deskundigheidsbevordering van de medewerker. Na gebruik worden de opnames direct verwijderd. Indien bepaalde opnames voor algemene trainingsdoeleinden geschikt zouden zijn dan wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor het gebruik van beelden waarop uw kind te zien is.

Welke gegevens verzamelt Doomijn waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?

We verzamelen ook gegevens waardoor u en uw kind niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit vindt plaats in het kennismakingsgesprek maar eventueel ook bij overdrachtmomenten. Deze gegevens zijn voor ons heel prettig om te weten om aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van uw kind, om uw kind te kunnen troosten en de best mogelijke en veilige opvang te bieden. U kunt hierbij denken aan:

 • Samenstelling van uw gezin
 • Bijzonderheden en gewoontes van uw kind

Doomijn gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met wie deelt Doomijn mijn persoonsgegevens?

Wij vragen altijd uw toestemming voor het delen van persoonsgegevens of die van uw kind met andere instanties, bijvoorbeeld met een school of consultatiebureau. Uitzonderingen hierop zijn de wettelijke verplichting van Doomijn om gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst en het delen van persoonsgegevens met bepaalde instanties in het (gerechtvaardigd) belang van het kind.

– Voor een efficiënt en digitaal administratief proces van inschrijving / aanmelding tot en met facturatie en inning van de gelden maken wij gebruik van de diensten van de volgende organisaties:
– Ondertekenen.nl (Signhost): deze organisatie faciliteert het digitale ondertekenproces van overeenkomsten en slaan geen documenten op. Er is geen inzicht in de inhoud van de documenten. Na het ondertekenen van een document of na het intrekken van het ondertekenverzoek wordt het document verwijderd.
– AcceptEmail: een betalingswijze waarbij u per email een ‘digitale acceptgiro’ ontvangt welke u vervolgens betaalt met iDeal. Zij hebben inzicht in uw naam, emailadres en factuurbedrag.
– Verbetermeter: een doorlopend klanttevredenheidonderzoek. Zij hebben inzicht in naam kind, mailadres en uw gegeven antwoorden.
 

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de overeenkomst). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we een deel van uw persoonlijke gegevens bewaren tot twee jaar nadat de opvang bij Doomijn is gestopt. De gegevens welke wij verplicht aan de Belastingdienst moeten verstrekken bewaren wij maximaal 5 volledige kalenderjaren nadat de opvang gestopt is.

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Welke wijzigingen hebt u onlangs aangebracht?

Doomijn past haar privacystatement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. Doomijn raadt u dan ook aan de Privacystatement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Doomijn er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Hoe kan ik contact met u opnemen?

Als u vragen hebt over de privacystatement stuur dan een e-mail naar privacy@doomijn.nl. U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:

Doomijn Kinderopvang
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
(038) 421 45 21

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij voorkeur maakt u de klacht eerst bespreekbaar bij de manager van de opvanglocatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtenfunctionaris van Doomijn (privacy@doomijn.nl). Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.